Monument to the People’s Heroes in Shanghai (上海人民英雄纪念碑 - Shànghǎi rénmín yīngxióng jìniànbēi) with the Oriental Pearl TV Tower (东方明珠塔 - Dōng fāng míng zhū  tǎ) in the background.

Monument to the People’s Heroes in Shanghai (上海人民英雄纪念碑 - Shànghǎi rénmín yīngxióng jìniànbēi) with the Oriental Pearl TV Tower (东方明珠塔 - Dōng fāng míng zhū  tǎ) in the background.

#China #Shanghai #Oriental Pearl TV Tower #Monument to the People's Heroes

1 note

  1. wuxifrisbee posted this